Adatkezelési tájékoztató

a

www.liftoff.hu

weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

TARTALOMJEGYZÉK

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Tájékoztató célja
1.2. A Tájékoztató hatálya
1.3. A Tájékoztató elérhetősége
1.4. A Tájékoztató módosítása
1.5. Irányadó jogszabályok
1.6. Fogalommeghatározások
1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága
1.8. Adatbiztonság
II. EGYES ADATKEZELÉSEK
1)      A Társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatban megvalósuló adatkezelése,
2)      A Honlap REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, IDŐPONTFOGLALÁS menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,
3)      „HÍRLEVÉL” küldés útján megvalósuló adatkezelés,
4)      a Honlap „KAPCSOLAT” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,
5)      a nem természetes személy üzleti partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezelése
6)      számlázási célú adatkezelés
III. AZ ÉRINTETT JOGAI
3.1.     Tájékoztatáshoz való jog
3.2.     Hozzáférés joga
3.3.     Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
3.4.     Személyes adatok törléséhez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
3.5.     Adatkezelés korlátozásához való jog
3.6.     Tiltakozáshoz való jog
3.7.     Adathordozhatósághoz való jog
3.8.     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
3.9.     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.10.   A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.11.   Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL
   
V. ADATFELDOLGOZÓK

 

 

 

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1.  A Tájékoztató célja

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a MOMO Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 18/A. 3. emelet 1., Cg.: 01-06-738419, képviseli: Gyurity Mónika ügyvezető, adószám: 20919450-2-43, email cím: info@liftoff.hu, honlap: www.liftoff.hu (Honlap), a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

 

1.2.  A Tájékoztató hatálya

 

1.2.1.  A Tájékoztató a Társaság 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

 

1.2.2.  A Társaság adatkezelési tevékenységei:

 

 • A Társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatban megvalósuló adatkezelése,
 • A Honlap REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, IDŐPONTFOGLALÁS menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,
 • „HÍRLEVÉL” küldés útján megvalósuló adatkezelés,
 • A Honlap „KAPCSOLAT” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,
 • a nem természetes személy üzleti partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezelése,
 • számlázási célú adatkezelés

 

1.3.  A Tájékoztató elérhetősége

 

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság 1.1. pontban rögzített székhelyén, és a 1066 Budapest, Weiner Leo utca 4. szám alatti telephelyén nyomtatott papír alapú formában, illetve a Honlapon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.

 

1.4.  A Tájékoztató módosítása

 

A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

 

1.5.  Irányadó jogszabályok

 

A Társaság adatkezelési tevékenységére az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) a rendelkezései az irányadók.

 

1.6. Fogalommeghatározások

 

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

 

1.7.  A személyes adatok valódisága, pontossága

 

A Társaság részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

 

1.8.  Adatbiztonság

 

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

 

 1. EGYES adatkezelésEK

 

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek részletesen bemutatásra.

 

 1. A Társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatban megvalósuló adatkezelése

 

Adatkezelési műveletek: A Társaság üzemelteti a „Liftoff Coworking Iroda” (a továbbiakban: Iroda) elnevezésű közösségi helyet, mely során összetett iroda szolgáltatások – beleértve a levelezési cím szolgáltatást – (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtásával foglalkozik. A Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Érintett) és a Társaság között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre. E Szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Érintett jelen táblázatban meghatározott személyes adatainak kezelése. A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja a Társaság részére a Szerződés kitöltésével, mely adatszolgáltatás a Szerződés kötésének előfeltétele. Az Érintett általi adatszolgáltatás elmaradása vagy hiányos teljesítése azzal a következménnyel jár, hogy a Társaság és az Érintett között nem jön létre a Szerződés.
 
A kezelt adatok köre: 1.            név
  2.            születési hely és idő
  3.            anyja születési neve
  4.            lakcím
  5.            telefonszám
  6.            email cím
   
Az adatkezelés célja: Az Érintett és Társaság között a Szerződés létrehozása és teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges.
   
Az adatkezelés időtartama: A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a Szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott 5 éves időtartamig kezeli.
 
Az Érintett jogai: A jelen Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok azzal, hogy az Érintettet nem illeti meg a törléshez és a tiltakozáshoz való jog.
   
Az Érintett jogainak érvényesítése: A jelen Tájékoztató IV. fejezete szerint.

 

 1. A Honlap REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, IDŐPONTFOGLALÁS menüpontja útján        megvalósuló adatkezelés

 

Adatkezelési műveletek: A Honlap REGISZTRÁCIÓ menüpontja alatt az Érintett a regisztrációval egyéni fiókot hoz létre. A regisztráció során az Érintett az 1. pontban rögzített személyes adatokat szolgáltatja. A regisztrációról az Érintett emailben automatikus visszaigazolást kap. Az Érintett a regisztrációt követően a BEJELENTKEZÉS menüpont alatt lép be az egyéni fiókba. A bejelentkezés során az Érintett a regisztráció során már szolgáltatott, 2. pontban rögzített személyes adatokat szolgáltatja ismételten. Az Érintett a bejelentkezést követően az IDŐPONTFOGLALÁS menüpont alatt foglal időpontot. Az időpontfoglalásról az Érintett emailben automatikus visszaigazolást kap.
 
A kezelt adatok köre: 1.   REGISZTRÁCIÓ során szolgáltatott személyes adatok:
  1.     név

2.     email cím

3.     jelszó

4.     telefonszám

  2.   BEJELENTKEZÉS során szolgáltatott személyes adatok:
  1.     email cím

2.     jelszó

  3.   IDŐPONTFOGLALÁS során szolgáltatott személyes adatok:
  1.     a foglalás időpontja
 
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az egyéni fiók létrehozása, mely elengedhetetlenül szükséges az időpontfoglaláshoz. A regisztráció, bejelentkezés és időpontfoglalás szerződéskötést megelőző lépések vagy a már létrejött Szerződés teljesítésének részei.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés (regisztráció, bejelentkezés, időpontfoglalás) a szerződés megkötését megelőzően, az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges vagy a már létrejött Szerződés teljesítéséhez szükséges.
   
Az adatkezelés időtartama: Ha az Érintett regisztrációjától, bejelentkezésétől vagy bejelentkezésétől és időpontfoglalásától számított 5 éves időtartam alatt újabb bejelentkezés az Érintett részéről nem történik (inaktív időszak), akkor a Társaság az 5 éves inaktív időszak leteltét követő napon törli a személyes adatokat. Az adatkezelés időtartartama tehát az 5 éves inaktív időszakot követő napig terjedő határozott idő.
 
Az Érintett jogai: A jelen Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok azzal, hogy az Érintettet nem illeti meg a törléshez és a tiltakozáshoz való jog.
   
Az Érintett jogainak érvényesítése: A jelen Tájékoztató IV. fejezete szerint.

 

 1. „HÍRLEVÉL” küldés útján megvalósuló adatkezelés

(reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés küldése)

 

Adatkezelési műveletek: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Társaság az Érintettnek, mint a reklám címzettjének a közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben azt az Érintett igényli és ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul.
 
A kezelt adatok köre: 1.    név

2.    email cím

 
Az adatkezelés célja: A Társaságot, Szolgáltatásait népszerűsítő, aktuális ajánlatokról tájékoztató reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés (email) útján.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz, az Érintett hozzájárulása alapján.
A hozzájárulás visszavonása:

Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett a Hírlevélben található „Leiratkozom” linkre kattintva, vagy írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

   
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonása a Hírlevélben található leiratkozással, illetve szabad szöveges kérelem útján is legkésőbb a Társaság általi tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével lép életbe.
 
Az Érintett jogai: A jelen Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.
   
Az Érintett jogainak érvényesítése: A jelen Tájékoztató IV. fejezete szerint.

 

 1. „KAPCSOLAT” menüpont útján megvalósuló adatkezelés

(Társasághoz érkező megkeresések kezelése)

 

Adatkezelési műveletek: A „KAPCSOLAT” menüpont alatt az Érintettnek lehetősége van a Társaság részére elektronikus üzenetet küldeni a kapcsolatfelvétel/tartás céljából. Az Érintett a megkeresés küldője.
 
A kezelt személyes adatok köre: 1.   név

2.   email cím

3.   megjegyzés

 
Az adatkezelés célja: A Társasághoz érkező megkeresések kezelése, kérdések megválaszolása, a gazdasági tevékenységgel, szolgáltatásnyújtással kapcsolatos ügyintézés, a Társasággal való kapcsolatfelvétel/tartás.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) vagy az f) pontja szerinti jogalapon kerül sor. Amennyiben a kapcsolatfelvétel/tartás a Társaság és az Érintett közt létrejövő szerződés megkötéséhez, a megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, azaz az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy a Társaság a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Amennyiben a kapcsolatfelvétel/tartás egyéb fentiektől eltérő célhoz kapcsolódik, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, azaz az adatkezelés a Társaság azon jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges, hogy az Érintettel a Társaság bármely egyéb célból kapcsolatot tudjon tartani.
 
Az adatkezelés időtartama: A Társaság a megkereséseket azok beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő megkeresések kivételével, amelyek törlésére az ügy elintézését követő 12 hónap elteltével kerül sor.
   
Az Érintett jogai: A jelen Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok azzal, hogy a GDPR 6. cikk (1) b) pont szerinti jogalap esetén az Érintettet nem illeti meg a törléshez és a tiltakozáshoz való jog, illetve a GDPR 6. cikk (1) f) pont szerinti jogalap esetén az adathordozhatósághoz való jog.
   
Az Érintett jogainak érvényesítése: A jelen Tájékoztató IV. fejezete szerint.

 

 1. A nem természetes személy üzleti partnerek kapcsolattartói személyes adatai kezelése

 

Az adatkezelés leírása A Társaság a nem természetes személy üzleti partnerei adatait papír alapon és elektronikus adatbázisban tárolja. Az üzleti partner adatai között rögzítésre kerül az üzleti partner természetes személy kapcsolattartójának (a továbbiakban: Érintett) neve és elérhetőségei (telefonszáma, email címe). Az Érintett az üzleti partner kapcsolattartója.
 
A kezelt személyes adatok: 1.     név

2.     telefonszám

3.     email cím

 
Az adatkezelés célja: A Társaság és üzleti partnerei között szerződéses jogviszony áll fenn. Az Érintett személyes adatai kezelésének célja az üzleti partnerekkel szerződéskötést megelőző lépések megtétele, a szerződés létrehozása, a megkötött szerződés teljesítése, az ehhez kapcsolódó ügyintézés, kapcsolattartás, a Társaság esetleges igényei érvényesítése az Érintetten keresztül az üzleti partner irányában.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság azon jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges, hogy az üzleti partnerrel a Társaság kapcsolatot tudjon tartani, a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, mely kizárólag az üzleti partner által kijelölt Érintett útján lehetséges. Az Érintett esetlegesen védett joga ezzel szemben a magánszférájához fűződő joga lehet, azonban ezen jognál erősebb a Társaság azon joga és jogos üzleti érdeke, hogy a Társaság és az üzleti partner közti szerződés teljesedésbe menjen. Az Érintett magánszférához való joga nem sérül, mivel nagy valószínűséggel az üzleti partner által biztosított elérhetőségek kerülnek megadásra a Társaság részére. A magánszférához való jog védelmével szemben áll továbbá az Érintett azon kötelezettsége, hogy munkaköri kötelezettségeinek eleget kell tennie és az üzleti partner érdekében el kell járnia. A Társaság fentiekkel kapcsolatban elvégzett érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy jelen pont szerinti adatkezelése jogszerű.
 
Az adatkezelés időtartama: A Társaság az üzleti partner adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott 5 éves ideig kezeli. Ennek megfelelően az Érintett személyes adatait is a fent meghatározott ideig, illetve ameddig az Érintett az üzleti partnerrel jogviszonyban áll.
 
Az Érintett jogai: A jelen Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok azzal, hogy az Érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.
 
Az Érintett jogainak érvényesítése: A jelen Tájékoztató IV. fejezete szerint.

 

 1. Számlázási célú adatkezelés

 

Adatkezelési műveletek: A Társaság az Érintett részére kiállított számla esetén adatkezelést valósít meg. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a Szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.
 
A kezelt személyes adatok: Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:
  1.  név
  2.  lakcím
  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:
  1.  név
  2.  lakcím
 
Az adatkezelés célja: Számla kiállítása, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.
 
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.
 
Az Érintett jogai: A jelen Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok azzal, hogy az Érintettet nem illeti meg a törléshez, a tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jog.
 
Az Érintett jogainak érvényesítése: A jelen Tájékoztató IV. fejezete szerint.

 

III. ÉRINTETT JOGAI

 

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

 

3.1.     Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

 

3.2.     Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arról információt kapni, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

3.3.     Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

 

Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

 

3.4.     Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

 

Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

 

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

3.5.     Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

 

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

 

3.6.     Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

 

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

3.7.     Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

 

Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

 

3.8.     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

3.9.     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

 

3.10.     A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

 

3.11.   Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Bankkártya adatok – fizetés

3.1. A https://www.lifoff.hu/ HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI Online fizetés külső szolgáltató által történik – Barion

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelet alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímét és jelszavát. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságát is növeli!

Fizetéshez használhatja:

Mastercard vagy Maestro bankkártyáját

Visa vagy Electron bankkártyáját

Amex bankkártyáját

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcíme és jelszava megadásával tud fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásoát, még azt is látja, mit vett. Barion egyenlegét is itt kezelheti, illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngészője zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

www.barion.com

Webáruházunk csupán a tranzakció végeredményéről kap tájékoztatást, a megadott kártyaadatok nem jutnak el hozzánk! A Barion Smart Gateway felületén a kártyaadatok megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében saját jelszóval lehetséges a fizetés, asztali és mobil böngészőkben egyaránt. Ez a fizetési mód nem igényel regisztrációt, az első fizetésnél lehet regisztrálni, de ez opcionális. A regisztráció és a Barion tárca használata Neked egyaránt ingyenes. A regisztráció kényelmessé teszi a rendszer használatát, nem kell többet beírni a kártyaadatokat az adott kereskedőnél, és egyetlen más Barion elfogadónál sem. Amennyiben regisztrálsz, javasoljuk, hogy töltsd le a Barion appot is, amely révén rengeteg felhasználói élménnyel gazdagodhatsz.

A Barionnal történő fizetés lépései:

Válaszd ki a terméket és helyezd azt a kosárba!

A Pénztárnál válaszd ki a számodra megfelelő szállítási módot, majd a fizetési módnál a Bariont. Ha megvan, akkor az Általános szerződési feltételek elfogadása után kattints a “Megrendelés” gombra!

Fizetés a bankkártya adatok magadásával:

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával vagy hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint egy e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et minden esetben el kell fogadni.

Fizetés Barion tárcával:

Fizetés eltárolt bankkártyával

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.

Fizetés már előre feltöltött Barion egyenleggel.

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval (és nem rendelkezik bankkártyával). A fizetéshez csupán e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenlegen lévő elektronikus pénz előre feltölthető készpénz befizetéssel a Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról (sürgős esetben bankkártyáról is).

 1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,

KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

 

4.1.  A Társaság kéri, hogy az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

 

cégnév:                  MOMO Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság

székhely:                               1126 Budapest, Böszörményi út 18/A. 3. emelet 1.

Cg.:                           01-06-738419

képviseli:                               Gyurity Mónika ügyvezető

adószám:               20919450-2-43

email cím:              info@liftoff.hu

honlap:                   www.liftoff.hu

telefon:                  + 36 30 625 8709

 

4.2.  Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

 

4.3.  Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

 

4.4.  A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

4.5.  Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

4.6.  Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

4.7.  A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

 

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

 

A Társaság a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., adószám: 14671858-2-41, képviseli: Atiyeh Nabil ügyvezető, telefon: + 36 70 362 4785, email: info@rackforest.com), mely a Társaság számára szerver szolgáltatást nyújt.

 

Budapest, 2019. szeptember 1.

Ha szeretne tájékoztatást kérni az Ön által korábban megadott adatok kezelésével kapcsolatban, írjon a következő űrlap segítségével:

 

 


  Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat